Our institute. We study anatomy. How i got my certificate of health. The working day of a district doctor. At the chemist’s. Classes in therapy. At the surgical department, страница 3

            The lower extremity (or the leg) consists of the hip (or the thigh), the knee, the calf, the ankle and the foot. The skin covers the body.

I. ВЫУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА

1.  abdomen

[`æbdəmen]

1.  живот

2.  abdominal

[æb`dɔmınəl]

2.  брюшной

3.  ankle

[`æŋkl]

3.  лодыжка

4.  beat

[`bi:t]

4.  удар; биться (о сердце)

5.  bladder

[`blædə]

5.  мочевой пузырь

6.  brain

[`breın]

6.  мозг

7.  to breathe

[`bri:ð]

7.  дышать

8.  bone

[`bɔun]

8.  кость

9.  calf

[`ka:f]

9.  икра ноги

10.  cavity

[`kævıtı]

10.  полость

11.  chest

[`ʧest]

11.  грудная клетка

12.  to connect

[kə`nekt]

12.  соединять

13.  to consist of

[kən`sıst]

13.  состоять из

14.  to contain

[kən`teın]

14.  вмещать, включать

15.  to contract

[kən`trækt]

15.  сокращаться

16.  to cover

[`kʌvə]

16.  покрывать

17.  elbow

[`elbəu]

17.  локоть

18.  esophagus

[ı:`sɔfəgəs]

18.  глотка, пищевод

19.  external

[eks`tə:nl]

19.  наружный

20.  extremity

[ık`stremıtı]

20.  конечность

21.  foot (feet)

[`fu:t]   /`fi:t/

21.  нога, ступня

22.  forearm

[`fɔ:ra:m]

22.  предплечье

23.  forehead

[`fɔrıd]

23.  лоб

24.  gall-bladder

[`gɔ:l - ˎblædə]

24.  желчный пузырь

25.  gum

[`gʌm]

25.  десна

26.  gullet

[`gʌlıt]

26.  пищевод, глотка

27.  heart

[`ha:t]

27.  сердце

28.  hip

[`hıp]

28.  бедро

29.  human body

[`hju:mən  `bɔdı]

29.  тело человека

30.  injury

[`ınʤərı]

30.  рана, ушиб, травма

31.  internal

[ın`tə:nl]

31.  внутренний

32.  intestine

[ın`testın]

32.  кишечник

33.  kidney

[`kıdnı]

33.  почка

34.  knee

[`ni:]

34.  колено

35.  limb

[`lım]

35.  конечность

36.  liver

[`lıvə]

36.  печень

37.  lower

[`ləuə]

37.  нижний

38.  lungs

[`lʌŋz]

38.  легкие

39.  middle

[`mıdl]

39.  средний

40.  muscle

[`mʌsl]

40.  мышца

41.  neck

[`nek]

41.  шея

42.  organ

[`ɔ:gən]

42.  орган

43.  palate

[`pælıt]

43.  нёбо

44.  part

[`pa:t]

44.  часть

45.  per minute

[`pə:  `mınıt]

45.  в минуту

46.  practical

[`præktıkl]

46.  практический

47.  principle

[`prınsıpl]

47.  основной, главный

48.  to protect

[prə`tekt]

48.  защищать

49.  skull

[`skʌl]

49.  череп

50.  shoulder

[`ʃɔuldə]

50.  плечо, плечевой сустав

51.  skeleton

[`skelıtən]

51.  скелет

52.  skin

[`skın]

52.  кожа

53.  soft

[`sɔft]

53.  мягкий

54.  spleen

[`splı:n]

54.  селезёнка

55.  stomach

[`stʌmək]

55.  желудок

56.  to support

[sə`pɔ:t]

56.  поддерживать

57.  thigh

[`Ɵaı]

57.  бедренная кость

58.  thumb

[`Ɵʌm]

58.  большой палец руки

59.  tongue

[`tʌŋ]

59.  язык

60.  tooth (teeth)

[`tu:Ɵ] /`tı:Ɵ/ 

60.  зуб (зубы)

61.  trunk

[`trʌŋk]

61.  туловище

62.  upper

[`ʌpə]

62.  верхний

63.  wrist

[`rıst]

63.  запястье

II. ПЕРЕВЕДИТЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК