Системы координат в программных комплексах ЛИРА-ПК, SCAD, ЛИРА-8,9 (для WINDOWS), страница 12

i    :     :                        :                      i

i    :  6  : подробно описаны в [1],: [4]                  i

i    :     :                        :                      i

i hd :  7  : B, C1, C2              :Ширина в м, коэфф-ты  i

i    :     :                        :постели в т/м3        i

i    :     :                        :                      i

i  y : 3-7 : Y1, Y2                 :Yi=WZ/f, Zi=wy/f I=1,2i

i    :     :                        :Pазмеры ядра сечения вi

i  z : 1-7 : Z1, Z2                 :метрах, необходимы дляi

i    :     :                        :подбора РСУ           i

i    :     :                        :                      i

i ax : 2,3 : A, B   /вдоль оси x1/  :Pазмеры абсолютно жес-i

i    : 5-7 :                        :ких вставок /в начале i

i ay :  6  : V1,V2  /вдоль оси y1/  :или в конце/ в метрах i

i    :     :                        :                      i

i az :  6  : W1,W2  /вдоль оси z1/  :                      i

i    :     :                        :                      i

i  f : 5,6 : Al                     :Угол чистого вращения i

i    :     :                        :в градусах            i

i    :     :                        :                      i

i fk : 5,6 : X3, Y3, Z3             :Координаты третьего   i

i    :     :                        :узла в метрах         i

i ...:.... :........................:......................i

i    :11,21: E, мю, d               :Е-модуль упруг. в т/м2i

i    :23,24:                        :Мю-коэфф. пуассона    i

i    :41,42:                        :D-толщина элем-та в м i

i    :     :                        :                      i

i    :13,14: E, мю, d, с1, с2       :C1 и C2 -коэфф.постелиi

i    :     :                        :пастернака            i

i....:.....:........................:......................i

i    :  51 : N, Ern                 :n=1,2,...,6 koд степе-i

i    :     :                        :ни свободы, ern-жестк.i

i    :     :                        :введенной связи в т   i

i    :     :                        :                      i

i    :  55 : Erx, Ery, Erz          :Жесткости связи в т   i

i    :     :                        :                      i

i    : 154 :Ern1, Ern2,...,Ernksw   :erni /i=1-ksw/ аналог i

i    :     :                        :жесткостей стержней   i

i__________________________________________________________i

                                               Таблица 7

             Местные нагрузки на конечные элементы

------------------------------------------------------------

i   !        !                   !Запись в !               i

iNN !Наимено-!                   !графах 2,!  З а п и с ь  i

iти-!вание   !                   ! 3 док.6 !  в графах 2-5 i

i   !        !  С  х  е  м  а    !---------!  документа 7  i

iпов!нагруз- !                   ! в !нап- !               i

ikэ !ки      !                   ! и !рав- !_______________i

i   !        !                   ! д !лен. ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 i

i----------------------------------------------------------i

i 1 !    2   !          3        ! 4 !  5  ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 i

i----------------------------------------------------------i

i                                                          i

i1-7 сосредоточенные силы          5  1,2,3   Р   а        i

i                          p  i              (т) (м)       i

i          /i                 v         i\                 i

i          /i---------------------------i\--> X1           i

i          /i.................!         i\                 i

i                   a                                      i

i    сосредоточенные моменты       5  4,5,6   M   a        i

i                                            (tm) (m)      i

i                                                          i

i          /i      m  <-                i\                 i

i          /i            \              i\                 i

i          /i-------------!-------------i\--> X1           i

i          /i    a    !  /              i\                 i

i          /i.........!-                i\                 i

i                                                          i

i    равномерно распределен-       6  1,2,3   q            i

i    ная нагрузка (распреде-                (т/п.м)        i

i    ленная на жесткие                                     i

i    вставки)               q                              i

i           _______________/_____________                  i

i           ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                  i

i           ! v v v v v v v v v v v v v !                  i

i          /i====o-------------------===i\-->X1            i

i          /i                           i\                 i

i                                                          i

i    трапециевидная          /     7  2,3     q1  а  q2  b i

i    нагрузка              / !            (т/п)  (т/п) i

i                        / ! ! q2                (m)    (m)i

i                      / ! ! !/                            i

i                      ! ! ! !                             i

i          /i       q1\v v v v          i\                 i

i          /i===o-------------------====i\-->X1            i

i          /i        a !     !          i\                 i

i          /i..........!     !          i\                 i

i          /i................!          i\                 i

i                    b                                     i

i                                                          i

i__________________________________________________________i

i                                                          i

i1-7 температурное                 8   1     dt            i

i    воздействие                           (град)          i

i                 вдоль стержня        5    dтв dтh   h    i

i           _____________________....    (град)(град)(m)   i

i           i/////// dtb ///////i   ! в пл.                i

i           i///////////////////i н ! x1oz1                i

i           i/////// dth ///////i   !                      i