Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 16

Як свідчать дані таблиці. 9.1. найбільш конкурентоспроможною є продукція, яка реалізується через ЧП „Мозаїка”, оскільки ціна її мінімальна і становить 6,50 грн. Але це лише завдяки тому, що тут однорівневий канал збуту.

Рисунок 9.1 - Характеристика каналів збуту


Список використаної літератури.

1.  Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002. – 562 с.

2.  Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Монографія. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 149 с.

3.  Болт Г.Дж. Практическое руководство по управленню сбьітом / Пер. с англ. – М.: Зкономика, 1991. — 271 с.

4.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – Київ: Лібра, 2002. — 712 с.

5.  Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.

6.  Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2001. – 334 с.

7.  Дзвид Джоббер. Принципи и практика маркетинга: Уч. пособие / Пер, с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 688 с.

8.  Ильяшенко С.Н. Инновационное  развитие  рыночньїх  возможностей: проблеми управлення. — Сумн: ВВП "Мрия-1" ЛТД, 1999. – 222 с.

9.  Ильяшенко С.Н. Маркетинг в примерах и задачах: Учебное пособие. - Суми: ВВП "Мрия-1" ЛТД, 1998. – 112 с.

10.Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми,концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 278 с.

11.  Котлер Ф. Основи маркетинга / Пер. с англ. – Санкт-Петербург: Коруна, 1994. – 698 с.

12.  Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. – 976 с.

13.  Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. – 616 с.