Детермінізм і категорії обумовленості буття, страница 10


Тотожність   +    

Окреме – відокремлене мислено не лише від всього іншого, але й від себе самого (тотожне собі – відмінне від себе). Тотожність – буття в собі і для себе, що забезпечує унікальність, неповторність одиничності. Відмінність – буття через інше як заперечення власного буття у розрізненні.

Згадайте єдність протилежних космічних сил Емпедокла: Ерос (любов) і Еріда (розбрат). Але не є внутрішнім діалектичним протиріччям відношення протилежностей війна-мир, день і ніч (вони у різному часі).

Стадії розгортання протиріччя: несуттєва відмінність, суттєва відмінність, протилежність, вирішення суперечності в реальних процесах і в пізнанні.

Визначення закону:Всім явищам, речам, процесам, подіям, сутностям світу притаманні внутрішні суперечності, в силу яких вони не можуть лишатися завжди тими ж самими. Протиріччя – первісне джерело розвитку вічного життя. Закон протиріччя розкриває внутрішню єдність і суперечність протилежностей у будь-якому предметі чи явищі з боку джерела.

Існує небезпека зведення універсальної загальності закону до певної суми прикладів, пошуку джерел саморозвитку лише назовні, у якихось конкретних причинах. Причина не є джерелом. Зверніть також увагу на те, що сутнісна суперечливість у думках – це перш за все вираз суперечливості у самій реальності буття. Антиномічність розуму там має джерело. Хоча це не виключає спірки розуму з самим собою. Протиріччя – вираз єдності форми зовнішнього предметного зв’язку й думки про предмет. Формально-антиномічний вираз суперечності є водночас неформально-змістовним моментом включення думки в реальний процес цілісного універсуму.

Закон кількісно-якісного перетворенняпереходу кількісних змін у якісні і навпаки. Він може бути сформульованим у такому визначенні: зміна якості будь-яких об’єктів відбувається лише при умові, коли накопичення кількісних змін досягає відповідної межі – міри – і здійснюється якісний стрибок. При цьому якісна зміна забезпечує нові кількісні процеси. В новій якості – нова кількість. Тобто є й зворотне перетворення якості у кількість. Отже, головними категоріями характеристики закону, які треба засвоїти, виступають: кількість, якість, міра, стрибок. Зверніть увагу, що стрибок – це лише момент “зняття”, якісний перехід, не весь процес кількісних змін, а лише його результат при досягненні міри, момент переходу від попередньої якості до нової.