Теорія лінійних систем. Математичне моделювання лінійних систем керування. Типові динамічні ланки, страница 17

Повертаючись до розглянутого приклада, припустимо, що досліджується вплив на стійкість САУ коефіцієнта підсилення підсилювача Ку й постійної часу об'єкта Тоб.

Характеристичний поліном розглянутої САУ має вигляд:

F(p)=ТимТобр3+(Тім+Тоб2+р+КуКимКобобимр32)+КуКимКоб+р+Тимр2.

У цьому виразі можна прийняти позначення:

μоб;        М(р) =Тимр32;

νу;      N(р) =КимКоб;

                  Z(р) =р+Тимр2,

де μ і ν - параметри, вплив яких на стійкість САУ досліджується;

 М(р) і N(p) - поліноми, що є співмножниками μ і ν відповідно;

Z(р) - поліном, що не містить ні μ, ні ν.

Здійснивши заміну р=jω, одержимо:

F(jω)= μ M(jω)+ ν N(jω)+Z(jω)=U(ω) +j(ω),

F (jω) є комплексним багаточленом, у дійсну U(ω) і уявну частину V(ω) якого лінійно входять параметри μ і ν.

У загальному вигляді дійсна й уявна частини можуть бути записані в такий спосіб:

U(ω)=μM1(ω)+νN1(ω)+Z1(ω);

V(ω)=μM2(ω)+νN2(ω)+Z2(ω);

Коливальній границі стійкості відповідає проходження годографа Михайлова через початок координат комплексної площини, тобто рівність нулю дійсної й уявної частин комплексного характеристичного полінома. Отже:

μM1(ω)+νN1(ω)+Z1(ω)=0;

μM2(ω)+νN2(ω)+Z2(ω)=0;

            Визначення параметрів μ і ν здійснюють шляхом рішення системи рівнянь:

μ = ;     ν = ,

де                                                   ;

;

.

            У нашому прикладі, після підстановки р =jω, характеристичної поліном, з урахуванням того, що Тоб, а Куздобуває вид:

F(jω)=μ(-jТимω3–ω2) +νКимКоб+(jω-тімω2) =μ(-ω2) +νКимКоб–Тимω2+j(μ(Тімω2)+ω);

U(ω)=μ∙ (-ω2) +ν∙ КимКоб–Тимω2=0;

V(ω)=μ∙ ω(-Тімω2) +ν∙ 0+ω=0,

де можна позначити:

M1(ω) = -ω2;              N1(ω) = Кім Коб;       Z1(ω) = -Тім ω2;

M2 (ω) = -Тім ω3;       N2 (ω) = 0;                 Z2 (ω) = ω;

отже:

= Кім Коб Тім ω3;

= Кім Коб ω;

3+Тім2ω53(1+Тім2 ω2);

μ= = ;

ν =  = ;


 Змінюючи ω від - до + , можна розрахувати й  побудувати в  площині параметрів  μ, ν основну криву D- розбивки, що є коливальною границею стійкості.

Основна крива доповнюється двома особливими прямими, рівняння яких виходять у результаті дорівнюючи до нуля коефіцієнтів при нульовій і старшій похідній характеристичного полінома,т.е:

       Кім Коб · Ку= 0,

Тім Тоб = 0,

звідки:

Ку = ν = 0,

   Тоб = μ  = 0.

На малюнку представлена основна крива D-розбивки й дві особливі прямі співпадаючі з осями координат. Основна крива штрихується подвійним штрихуванням, оскільки обходиться двічі, будучи парною функцією ?.

Правила штрихування:

Спочатку штрихується основна крива D-розбивки, а потім особливі прямі.

Основна крива штрихується ліворуч при збільшенні ω від - до + , якщо > 0;           а  праворуч, якщо < 0. Оскільки при ω = 0 визначник  міняє свій знак на протилежний, те основна крива обходиться двічі, отже двічі заштриховується;

Особливі прямі до крапки перетинання з основної кривої штрихуються одиночним штрихуванням таким чином, щоб їхні штрихування й штрихування основній кривій були спрямовані друг до друга або в різні сторони.

У розглянутому прикладі крива D-розбивки дозволяє відразу визначити область стійкості. Область, обмежена заштрихованими усередину лініями (область I) є областю стійкості, і це твердження не вимагає додаткової перевірки.  Визначення зазначеної області здійснювалося, виходячи з первісного положення про те, що основна крива D-розбивки є границею коливальної стійкості й саме тому, відповідно до критерію стійкості Михайлова, речовинна й мнима частини характеристичного полінома прирівнювалися до нуля.

D-розбивка по двох конструктивних параметрах можна здійснити, використовуючи які-небудь інші критерії стійкості. Розглянемо можливість застосування критерію Гурвица.

У характеристичному рівнянні розглянутої як приклад системи

ТимТобр3+(Тім+Тоб2+р+КобКимКу=0

варьируемыми параметрами є об; у, інші параметри фіксовані.

Система 3-го порядку, відповідно до  критерію Вышнеградского, перебуває на границі стійкості при рівності добутків середніх і крайніх коефіцієнтів характеристичного рівняння, тобто:

(Тім+Тоб)1=КобКимКуТимТоб ,

звідки:

Ку= =


Графік залежності Ку=f(Тоб), що представляє собою геометричну суму гіперболи й прямої лінії, паралельної осі абсцис, є основної кривої D-розбивки.

Рівняння особливих прямих, як і вказувалося вище, перебувають із умови рівності нулю коефіцієнтів при старшій і нульовій похідній характеристичного рівняння. У цьому випадку, рівняння особливих прямих перебувають із умов:

ТимТоб=0;

     КуКимКоб=0,

звідки:

Тоб = μ  = 0,

Ку = ν = 0.

Ці прямі збігаються з віссю ординат і віссю абсцис відповідно.

Для системи 3-го порядку такий підхід набагато простіше, ніж розглянутий вище, але при цьому виникають певні утруднення у виділенні області стійкості шляхом штрихування основної кривої D-розбивки й особливих прямих.

Якість керування.

Стійкість САУ характеризує можливість виконання поставленой перед системою завдання керування в принципі, але не дає відповіді на питання про якість її виконання. Стійкі САУ працездатні, але проте необхідно, щоб процес керування здійснювався при забезпеченні певних якісних показників.

У стійких САУ перехід від одного сталого стану до іншого сталого стану, залежно від значень конструктивних параметрів системи може происходств за різний інтервал часу. Характеризуватися різними динамічними й статичними (сталими) помилками, здійснюватися монотонно або з  певною кількістю коливань щодо нового сталого стану.

Зазначені властивості, як і деякі інші, у цілому визначають якість процеса керування. При всьому їхньому різноманітті можна виділити трохи найбільш істотних, які з найбільшою повнотою визначають якість керування майже для всіх САУ.