Метафора в аграрному інтернет-дискурсі та особливості її перекладу з англійської мови українською

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

Факультет інформатики і управління

КУРСОВА РОБОТА

МЕТАФОРА В АГРАРНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Виконавець: студентка групи ІФ-67а

Керівник:    викладач

Рецензент:     доцент

Харків 2010 р.


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………......3

1 Загальні характеристики метафор……………………...................................................6

1.1.Метафора як стилістичний засіб зображення дійсності……………………….…...6

1.2. Структурні особливості метафор…………………………………………………..11

1.3. Семантичні особливості метафор………………………………………………….16

2 Метафора як перекладацький феномен………………………………………………20

2.1. Переклад метафоричних термінів……………………………………………….....20

2.2.Переклад образних виразів………………………………………………………….30

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….......35

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………….…37

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ………………………….…40

ABSTRACT ………………………………………………………………………….…..42


ВСТУП

У лінгвістичній науці проблема метафори – і як процесу, що створює нові мовні поняття у рамках їх переосмислення, і як вже готового метафоричного значення - розглядалася здавна і скоріше як стилістичний засіб або художній прийом, рідше – як засіб номінації, ще рідше – як спосіб створення мовної картини світу, що виникає в результаті когнітивного маніпулювання наявними у мові значення з метою створення нових понять [11:3].

У сучасній науці про мову феномен метафори стрімко виходить за межі її  традиційного вивчення. В останні роки центр тяжіння у вивченні метафори перемістився з філології, в якій переважали аналіз та оцінка поетичної метафори, в галузь вивчення практичної мови і в ті сфери, які звернені до мислення, пізнання та усвідомлення, до концептуальних систем. В метафорі стали бачити ключ до розуміння засад мислення та процесів створення не лише національно-специфічного бачення світу, але й його універсального образу [4:6].

Мова – інструмент організації досвіду, знаряддя взаємодії з оточуючим середовищем. Використання цього інструменту невід’ємне від наукової практики, якій притаманні критерії строгості, ясності, несуперечності. Мова науки володіє рядом рис, що створюють умови для внутрішнього прогресу знання.

Саме тому зараз ми можемо у великій кількості спостерігати метафору у науковому дискурсі.  На сьогодні метафора – важливий компонент науково-технічних текстів, який повною мірою відображає всю динаміку живого функціонування мови в науково-технічній сфері спілкування [29:536].

У цій сфері метафора широко використовується не лише як продуктивний засіб термінотворення, створення нових понять, а й як джерело словесних образів, що допомагають більш зрозуміло виразити думку, досягти кращого розуміння, лаконічності.

Досвід науково-технічного перекладу показує, що як загальні, так і термінологічні словники не містять усіх еквівалентів, які потрібні для передавання метафоричних засобів українською мовою при перекладі науково-технічних текстів. У словниках зафіксовані перекладні еквіваленти, що відображають семантику метафоричних засобів у загальнонародному використанні, які часто передають лише основні денотативні значення слів і не допомагають перекладачеві у пошуках адекватного перекладного еквівалента [29:536].

Отже, стрімкий розвиток науки, невпинне виникнення нових метафоричних одиниць, реальна необхідність у вивченні цього важливого мовного явища і в наданні конкретних рекомендацій з перекладу метафоричних засобів і зумовлюють актуальність цієї курсової роботи.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є метафорична науково-технічна термінологія та образні вирази у аграрному інтернет-дискурсі, а також особливості їх перекладу з англійської мови українською, а її предметом слугує англомовна науково-технічна література сільськогосподарської спрямованості.

Мета цієї роботи – розглянути метафору як стилістичне явище та засіб створення нових понять у рамках науково-технічного дискурсу, охопивши усі її основні характерні риси, притаманні даному функціональному стилю мови, а також представити найкраще вирішення труднощів, що виникають під час перекладу метафоричних одиниць. Подібні дослідження сприятимуть підвищенню якості науково-технічного перекладу, роль якого зростає у зв’язку з тим, що широкому колу фахівців і вчених різних країн необхідно знайомитися з новітніми досягненнями в галузі науки й техніки.

Мета передбачає дослідження наступних задач:

1.  Розглянути природу метафори з точки зору різних дослідників, її структурні та семантичні особливості у рамках функціонування у науково-технічній літературі.

2.   Охарактеризувати засоби та особливості перекладу метафор та образних виразів з англійської мови на українську та дослідити їх функціонування у тексті.

3.  Зробити аналіз перекладу метафоричних термінів та образних виразів  з науково-технічних текстів аграрної тематики.

Похожие материалы

Информация о работе