Як написати та захистити курсову роботу з психології

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент впорядковує на свій розсуд наукові психологічні факти і доказує наукову цінність або практичну значущість тих чи інших психологічних положень.

При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на, авторів джерела, з яких запозичені матеріали або ж окремі результати.

Окремий розділ роботи повинен бути присвячений огляду сучасної наукової літератури з питань, що в ньому розглядаються.

В курсовій роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати теоретичний зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. При необхідності в текст включається різноманітний знаковий апарат, що підтверджує результати (таблиці, символи, діаграми, схеми, графіки та ін.), тобто все те, що утворює "мову науки".

Науковий рівень курсової роботи повинен відповідати програмі навчання. Виконання такої роботи повинно вирішувати не стільки наукові проблеми з психології, скільки бути свідченням того, що студент навчився самостійно вести науковий пошук (теоретичний і практичний), бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні психологічні методи й ефективні психологічні прийоми їх вирішення.

Слід особливо ретельно віднестись до формулювання теми курсової роботи, що повинна відповідати суті розв'язаного наукового завдання. Тема курсової роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, „Сучасні дослідження”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” і т. ін., в яких не відбито  достатньою мірою суть проблеми. Тема курсової роботи повинна бути сформульована не занадто широко (наприклад, „Соціальні стереотипи молоді”, „Особистісні особливості учнів середньої школи”) і не занадто вузько (наприклад, „Взаємозв’язок тривожності і низької самооцінки підлітків”, „Домашні тварини З.Фрейда”). Вона повинна піддаватись теоретичному чи емпіричному аналізу і бути цікавою для дослідження.

               2.Вимоги до структури курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку структуру і містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину (декілька розділів), висновки, список використаних джерел та додатки (за необхідності).

               3. Вимоги до змісту курсової роботи

               3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш (табл.1) курсової роботи повинен містити:

• найменування вищого навчального закладу та назву кафедри, де виконана робота;

• прізвище, ім'я та по батькові автора;

• назву роботи;

• прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання;

• місто і рік

               3.2. Зміст

Зміст подають на початку роботи. Він містить: найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури. У випадку комп’ютерного набору тексту зміст оформляють у вигляді таблиці з двох стовпчиків, один з яких містить назви розділів, а інший – нумерацію сторінок. При цьому зовнішні межі (рамку) таблиці не відображають. Також можна скористатись функцією Word Вставка/ Посилання/ Зміст і покажчики/ Зміст, якщо кожен заголовок відповідних розділів роботи набрано з урахуванням формату заголовку.

3.3. Вступ

Вступ курсової роботи розкриває сутність і стан наукового завдання з психології та його актуальність і значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі повинні бути відображені такі елементи: актуальність теми, мета і завдання дослідження, гіпотеза дослідження, його об’єкт і предмет, теоретичне підґрунтя курсової роботи.

Опис актуальності теми курсового дослідження не повинен бути багатослівним. Він має бути тісно пов'язаним саме з проблемою дослідження. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання, її соціальну, соціально-економічну значущість. При описі актуальності проблеми дослідження важливо показати зв'язок з сучасними програмами дослідження в галузі психології.

Таблиця 1

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

Курсова робота з психології

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ

АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ У ПІДЛІТКІВ

студентки ІІІ курсу гр. ПП-1/05

спеціальність 6.010100 – практична психологія

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент О.Д.

Київ – 2013

Таблиця 2

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст

Вступ                                                                                                                                  3

Розділ 1. Теоретичні основи феномену тривожності  в підлітковому віці            7

1.1. Особливості підліткового віку                                                                              7

1.2. Аналіз теоретичних підходів до визначення феномену тривожності           

1.3. Динаміка та прояви тривожності у підлітків                                                     

1.4. Психологічна специфіка шкільної тривожності                                               

Висновки до 1 розділу                                                                                            

Розділ 2. Організація дослідження особливостей тривожності у підлітків         

2.1. Обґрунтування методів дослідження тривожності                                         

2.2. Дослідження особливостей тривожності у підлітків                                      

2.3.  Зіставлення тривожності з агресивністю, фрустрованістю та ригідністю підлітків                                                          

2.4.  Гендерні особливості тривожності                                                                   

Висновки до 2 розділу                                                                                                                                            

Розділ 3. Зміст та форми профілактично-корекційної роботи з підлітками            

3.1. Психокорекційна програма тренінгу з подолання тривожності підлітків

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Психология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
228 Kb
Скачали:
0