Формування англомовних фонетичних навичок в учнів початкової школи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра методики викладання іноземних мов

Курсова робота на тему:

Формування англомовних фонетичних навичок в учнів початкової школи ”

Студента 402 групи

факультету англійської мови

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Київ - 2011

План

Вступ ………………………………………………………………………3

Розділ 1. Теоретичні передумови формування англомовної фонетичної компетенції в учнів основної школи……………………………………………6

1.1.  Основні вимоги, цілі та зміст для навчання фонетичного матеріалу у початковій школі……….………………………………………….6

1.2.  Психологічні передумови формування іншомовної фонетичної компетенції у дітей молодшого шкільного віку………………….11

Розділ 2. Шляхи навчання фонетики на уроках англійської мови в початковій школі………………………………………………………………..14

2.1. Комплекс вправ для навчання фонематичності учнів початкової школи…………………………………………………………………………….14

2.2. Організація, хід і результати пробного навчання фонетики учнів початкової школи……………………………………………………………….17

Висновки…………………………………………………………………20

Резюме…………………………………………………………………….21

Resume…………………………………………………………………….22

Список використаної літератури……………………………………...23

Додатки……………………………………………………………………25

Вступ

В період інтенсивної і комплексної взаємодії держав та співпраці на міжнародному рівні все більше зростає важливість і значення іноземної мови у спілкуванні, комунікації, переговорах і т.д. Тому вивчення англійської мови, як другої іноземної є рекомендованою в наших школах за Національною програмою, а більше того, англійська мова є найпоширенішею у світі.

А починати вивчення англійської мови слід вже з раннього дитинства. І продовжувати вивчення іноземної мови у школі. Так не всі мають змогу вивчати іноземну мову змалечку, тому потрібно велику увагу приділяти вивченню іноземної мови саме у початковій школі, коли діти тільки знайомляться з основними конструкціями, вимовою, структурою мови.  У дитячих навчальних закладах навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п’ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. У них вже сформувався достатній запас слів і правильна вимова звуків, вони вживають граматичні форми рідної мови згідно із законами та нормами фонетики, прагнуть і вміють орієнтуватися у ситуаціях спілкування, підтримують розмову, ведуть діалог, здатні зосереджуватись і концентрувати увагу в ігрових формах діяльності, проявляють інтерес до спілкування, прагнуть досягти успіху, заохочення тощо.

На шостому році життя діти легко засвоюють звукову форму морфем. Мовленнєвий апарат дитини характеризується гнучкістю, податливістю для формування іншомовної вимови, добре розвинутою здатністю до імітації.

Починаючи з перших уроків, молодших школярів слід навчати іноземної мови перш за все як засобу інтернаціонального спілкування. Кожен урок має бути моделлю потенційного і водночас цікавого за змістом спілкування дітей з носіями іноземної мови – з іншомовними ровесниками та їхніми батьками і вчителями, з персонажами іншомовної художньої літератури, фольклору, кіно тощо. Завдяки такій стратегії навчання учні краще усвідомлюють практичну користь та життєву перспективу засвоєння іноземних мов. Одним із елементів національно-культурного компоненту змісту навчання іноземних мов на початковому етапі З.М. Никитенко вважає аутентичні пісні [17, 14]. Підтримуючи інтерес до мови, як засобу спілкування, необхідно розвивати інтерес до неї як до носія своєрідної культури. В цьому велику допомогу може надати використання культурного і духовного спадку країни, мова якої вивчається. Завдяки розширенню звуко- і відеозапису, англійські пісні є дуже цінним матеріалом для навчання вимови.

Комунікативний метод навчання іншомовного говоріння загострив проблему навчання вимови у початковій шклі. Комунікативність – це подібність процесу навчання до процесу комунікації. Як відзначає Ю. І. Пассов «коммуникативный метод основан на том, что процесс обучения является моделью процесса коммуникации». [21, 25] В зв’язку з цим навчання вимови з перших уроків повинно базуватися на умовах реального спілкування. Фонетичні вправи, звукові зарядки обов’язково мають бути комунікативно спрямованими для того, щоб стимулювати учнів до вивчення іноземної мови.

Актуальність теми нашого дослідження зумовлена роллю фонетики, яка в даний час відводиться у початковій школі. Адже послідовна і системна робота над артикулюванням фонем, слів, словосполучень, інтонацією ти ритмом сприяє розвитку та вдосконаленню всіх інших навичок і вмінь іншомовного говоріння.

Об’єктом дослідження є процес формування фонетичної компетенції

Похожие материалы

Информация о работе